Kapittel 3 – Bygging av vann- pg avløpsanlegg

Mål for opplæringen er at deltakeren skal:

  • Ha kjennskap til hvordan arbeids- og ansvarsfordelingen er ved prosjektering og bygging av ledningsanlegg, samt forstå viktigheten av at alle involverte parter, dvs. ledningseier, prosjekterende konsulent og utførende entreprenør, gjør en kvalifisert god jobb.
  • Ha kjennskap til hovedtrekkene i en typisk beskrivelsestekst, iht. NS 3420 (anbudsbeskrivelse) og ha kunnskap om hvordan utførelsen skal gjøres på de mest sentrale områdene, f. eks. grøftesnittet og rørlegging.
  • Ha kunnskap om hvordan man planlegger og organiserer en riggplass.
  • Ha kunnskap om hvordan man leser og forstår ledningskart, arbeidstegninger ogarbeidsbeskrivelser.
  • Ha kunnskap om og kunne identifisere og beskrive de viktigste symboler sombrukes for å beskrive VA-anlegg.
  • Ha kunnskap om armatur, ventiler og rørdeler som benyttes på et ledningsanlegg,samt montering av disse.
  • Ha kunnskap om tetningsringer og pakninger som benyttes på VA-ledningsanlegg med hovedvekt på funksjon og monteringsanvisninger.
  •  Ha kjennskap til metoder for lokal overvannshåndtering, f. eks. fordrøynings- løsninger.

Litteratur

  • VA/Miljø-blad nr. 27, 31, 104, 106 og 107.

Powered By EmbedPress